Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO I RECYTATORSKIEGO

,, 11 LISTOPADA- NARODOWE ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI”

 

Organizator

 

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

 

Konkurs plastyczny i recytatorski organizowany jest z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Przedmiot i cele konkursu

 

 1. Przedmiotem konkursu plastycznego jest wykonanie pracy plastycznej (technika dowolna) nawiązującej do Narodowego Święta Niepodległości i przesłanie na e-mail: biblioteka@olszyna.pl do 20.11.2020r.
 2. Przedmiotem konkursu recytatorskiego jest nagranie wiersza o tematyce Patriotycznej i przesłanie nagrania na adres e-mail: miroslaw.matoga.gok@olszyna.pl  do 20.11.2020r.

Celem konkursu  jest:

 

 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci,
 • promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie,
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności recytatorskich,
 • popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych i wzmocnienie uczuć patriotycznych uczniów

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 

 1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, bibliotek publicznych,
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 5 - 15 lat , w czterech kategoriach wiekowych  z terenu Gminy Olszyna :
 • 1 kategoria : oddział przedszkolny
 • 2 kategoria : klasy 1 - 3
 • 3 kategoria: klasy 4 - 6
 • 4 kategoria: klasy 7 - 8
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu,
 2. Każde dziecko może dostarczyć zdjęcia dwóch prac plastycznych,
 3. W e-mailu z nagraniem i zdjęciem prac prosimy podać imię , nazwisko i wiek dziecka,
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 5. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

Pracę konkursową, wypełnione, podpisane, a następnie zeskanowane Oświadczenie uczestnika konkursu, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Ocena prac i nagrań oraz komisja konkursowa

 

Prace będą oceniane przez komisję konkursową wg następujących kryteriów:

 • estetyka wykonanych prac,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • wkład pracy i samodzielność w wykonaniu,
 • walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania)
 • recytację będą oceniane pod względem interpretacji utworu, dykcji i ogólnych wrażeń artystycznych,
 • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane

Prawa autorskie / Oświadczenie

 

Przekazanie pracy plastycznej czy recytatorskiej na Konkurs przez autora jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 1), o udostępnieniu wizerunku uczestnika oraz, że przysługuje mu prawo do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:

 1. druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;
 2. upublicznienie lub używanie w Internecie na stronie facebook GOK Olszyna i stronie ww.naszgok.pl w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-   ROOM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
 3. prezentowanie prac na wystawie w Bibliotece Publicznej w Olszynie  pozostających w związku z celami konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.


 

Nagrody i ogłoszenie wyników

 

 1. Organizator przewiduje dla autorów najlepszych trzech prac, w każdej kategorii nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników.
 2. Wyniki konkursu oraz nadesłane zdjęcia i nagrania recytatorskie zostaną opublikowane na profilu facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie (www.naszgok.pl) do 30.11.2020r.

Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją  Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie oraz Burmistrz Olszyny Leszek Leśko zapraszają na III Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej

który odbędzie się w dniu 6 listopada 2020 r. w GOK Olszyna

REGULAMIN III GMINNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

1. III Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej odbędzie się w dniu 06.11.2020 r.

2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie                w Sali Widowiskowej od godziny 9:00 .

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie Szkół znajdujących się na terenie Gminy Olszyna.

4. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących kategoriach i godzinach:

 

                        SOLIŚCI:

            I kategoria: klasy  I – III Szkół Podstawowych;          godz. 9:00 do 10:00

            II kategoria: klasy IV – VI Szkół Podstawowych;       godz. 10:00 do 11:00

            III kategoria: klasa VII - VIII Szkół Podstawowych;   godz. 11:00 do 12:00

            IV kategoria: uczniowie Szkoły Średniej;                    godz. 12:00 do 13:00

 

                        ZESPOŁY:

            I kategoria: klasy I – III Szkół Podstawowych;           godz. 9:00 do 10:00

            II kategoria: klasy IV – VI Szkół Podstawowych;       godz. 10:00 do 11:00

            III kategoria: klasy VII – VIII Szkół Podstawowych;  godz. 11:00 do 12:00

            IV kategoria: uczniowie Szkoły Średniej;                    godz. 12:00 do 13:00.

 

5. Występujący uczniowie w kategoriach soliści, wykonują jedną pieśń o tematyce patriotycznej, może to być wykonanie a-capella, z akompaniamentem instrumentalnym opiekuna lub
z akompaniamentem automatycznym nagranym na nośniku (płyta lub pendrive).

6. Występujący uczniowie w kategoriach zespoły mogą wykonać maksymalnie dwie pieśni
o tematyce patriotycznej, może to być wykonanie a-capella, z akompaniamentem instrumentalnym opiekuna lub ucznia (uczniów) albo z akompaniamentem automatycznym nagranym na nośniku

(płyta lub pendrive).

7. Formularz zgłoszenia się do Konkursu wraz z opisanymi nośnikami oraz oświadczenia odnośnie RODO i zagrożenia epidemicznego COVID- 19, należy dostarczyć do sekretariatu Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie do dnia 30.10.2020 r. do godziny 15:00.

8. Nośniki nagrań akompaniamentu będą sprawdzone przez kompetentnego pracownika GOK-u,

jeśli zaistnieje taka sytuacja, że nasz sprzęt odtwarzający i nagłaśniający nie odczytuje zapisu, będziemy kontaktować się telefonicznie w tej kwestii, prosimy więc o podanie w zgłoszeniu telefonu kontaktowego.

9. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że pomimo naszej informacji o wadliwym nagraniu nie będzie reakcji ze strony zgłaszającego i nie będzie można odtworzyć akompaniamentu, co z pewnością obniży jakość wykonania, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ww. sytuację.

10. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy miejsca, jury może również przyznać wyróżnienia.

11. Jury składać się będzie z trzech osób, które posiadają kwalifikacje i kompetencje do oceny wykonawców.

12. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej w dniu 09.11.2020r. po wysłuchaniu wszystkich uczestników i naradzie jury.

13. Dyplomy za udział w Konkursie będą do odebrania w sekretariacie GOK w Olszynie od dnia 09.11.2020 r. zaś dyplomy za miejsce wraz z nagrodami będą wręczone podczas „Wieczoru Pieśni Patriotycznej”.

14. Laureaci konkursu wystąpią również w programie „Wieczoru Pieśni Patriotycznej”, który odbędzie się dnia 11 listopada 2020 r. o godzinie 17:00 w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

15. III Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej został objęty PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA OLSZYNY LESZKA LEŚKO.

 

Pieczęć Instytucji 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W III GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

KATEGORIA ZESPOŁY:

 

1. Nazwa zespołu  …………………………………………………………………………………….

SKŁAD ZESPOŁU:

1. …………………………………………….        16. ……………………………………………….

2.  …………………………………………….       17. ……………………………………………….

3. …………………………………………….        18. ………………………………………………

4. …………………………………………….        19. ……………………………………………….

5. …………………………………………….        20. ……………………………………………….

6. …………………………………………….        21. ……………………………………………….

7. ……………………………………………..       22. ……………………………………………….

8. …………………………………………….        23. ……………………………………………….

9. …………………………………………….        24. ……………………………………………….

10. ……………………………………………       25. ……………………………………………….

11. …………………………………………….      26. ……………………………………………….

12. …………………………………………….      27. ……………………………………………….

13. …………………………………………….      28. ……………………………………………….

14. …………………………………………….      29. ……………………………………………….

15. ……………………………………………..     30. ……………………………………………….

2. Kategoria wiekowa zgodnie z Regulaminem Konkursu …………………………………………...

 

3. Pełna nazwa Szkoły lub Instytucji………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. Nazwisko nauczyciela/opiekuna……………………………………………………………………

 

5. Rodzaj akompaniamentu……………………………………………………………………………

 

6. Tytuł wykonywanej pieśni wraz z podaniem kompozytora i autora tekstu:

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. Czas wykonania pieśni……………………………………………………………………………...

 

8. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, jak również informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej udziału w celu informowania o udziale w Konkursie
i umieszczenie danych (imię i nazwisko) na stronie internetowej GOK.

 

…………………………………………………...

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z siedzibą pod adresem ul. Wolności 20D, 59-830 Olszyna. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, poprzez e-mail: gok@olszyna.pl oraz telefonicznie: 75 610 53 09.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować przez  adres e-mail: iod@bodo24.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez uczestnika podane w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięci w nim udziału
  i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania Konkursu.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
 • Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury;
 • odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały strony internetowe oraz miejsca, w których dane są upubliczniane;
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 2. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Ja,_________________________, pełnoprawny opiekun dziecka _____________________________, dobrowolnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na utrwalanie wizerunku mojego dziecka poprzez wykonywanie zdjęć  podczas organizowanego Konkursu Pieśni Patriotycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie oraz związanych z nimi wszelkimi występami i upublicznianie go na:

 • stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie: http://www.olszyna.naszgok.pl/,
 • portalu społecznościowym Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie:

https://www.facebook.com/GOKOlsz

 • Miesięczniku Mieszkańców Miasta i Gminy Olszyna ”Gazeta Olszyńska”
 • w celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

 

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z siedzibą pod adresem ul. Wolności 20D, 59-830 Olszyna. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, poprzez e-mail: gok@olszyna.pl oraz telefonicznie: 75 610 53 09.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować przez  adres e-mail: iod@bodo24.pl
 3. Administrator przetwarza dane wizerunkowe w celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnego opiekuna nieletniego, którego dane dotyczą.
 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
 • Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury;
 • odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały strony internetowe oraz miejsca, w których zdjęcia są upubliczniane;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy bądź wycofania zgody, a następnie przez okres wynikający
  z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 2. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

 

         Pieczęć Instytucji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W III GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 

KATEGORIA SOLIŚCI 

1. Imię i Nazwisko solisty ……………………………………………………………………………

 

2. Kategoria wiekowa (klasa) zgodnie z Regulaminem Konkursu …………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

3. Pełna nazwa Szkoły lub Instytucji………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. Nazwisko nauczyciela/opiekuna……………………………………………………………………

 

5. Rodzaj akompaniamentu……………………………………………………………………………

 

6. Tytuł wykonywanej pieśni wraz z podaniem kompozytora i autora tekstu…………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. Czas wykonania pieśni……………………………………………………………………………

 

8. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, jak również informacji o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej udziału w celu informowania o udziale w Konkursie
i umieszczenie danych (imię i nazwisko) na stronie internetowej GOK.

 

…………………………………………………...

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

W związku z wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z siedzibą pod adresem ul. Wolności 20D, 59-830 Olszyna. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, poprzez e-mail: gok@olszyna.pl oraz telefonicznie: 75 610 53 09.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować przez  adres e-mail: iod@bodo24.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez uczestnika podane w karcie zgłoszenia w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięci w nim udziału
  i umożliwienie Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zorganizowania Konkursu.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
 • Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury;
 • odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały strony internetowe oraz miejsca, w których dane są upubliczniane;
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 2. Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

 

KARTA OCENY 

W III GMINNYM KONKURSIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

 

Imię i Nazwisko wykonawcy lub Nazwa zespołu : ………………………………………………..

 

Tytuł wykonywanej pieśni:  ..……………………………………………………………………….

 

Kategoria wiekowa, zgodnie z regulaminem konkursu: …………………………………………….

 

KRYTERIA OCENY

(punktacja: 1-5 pkt., maksymalna ilość punktów: 30 pkt.)

 

Lp.

KRYTERIUM

PUNKTY

1.

Dobór repertuaru

 

 

2.

Intonacja (czystość wykonania)

 

 

3.

Interpretacja (dynamika, frazowanie, barwa)

 

 

4.

Akompaniament (harmonika)

 

 

5.

Rytmika

 

 

6.

Ogólny wyraz artystyczny

 

 

 

                                                                         SUMA PUNKTÓW:

 

 

 

UWAGI:  ………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis członka Jury

 

………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny