Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Zaproszenie do udziału w konkursie poetycko - recytatorskim pn. „MÓJ WIERSZ DLA BABCI I DZIADKA”

Utworzono dnia 11.01.2021

REGULAMIN KONKURSU POETYCKO-RECYTATORSKIEGO

„MÓJ WIERSZ DLA BABCI I DZIADKA” 

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Olszynie

 

Konkurs poetycko-recytatorski organizowany jest z okazji Dnia Babci i Dziadka 

Przedmiot i cele konkursu

 1. przedmiotem konkursu jest napisanie i recytacja (nagranie filmu) własnego, nigdzie niepublikowanego wiersza na Dzień Babci i Dziadka
 2. tekst wiersza i nagrany film z recytacją należy nadsyłać na adres e-mail : gok@olszyna.pl

            do 20 stycznia 2021 r.

Celem konkursu  jest:

            - inspirowanie do aktywności twórczej i popularyzacja twórczości literackiej dzieci,

            - promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych literacko,

            - kształtowanie postaw literackich oraz wiary we własne umiejętności,

            - wzbogacanie warsztatu literackiego,

            - rozwijanie umiejętności recytatorskich,

 

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs przeprowadza Organizator z udziałem przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic środowiskowych oraz bibliotek publicznych z terenu Gminy Olszyna.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku 5 - 15 lat, w czterech kategoriach wiekowych:
 • 1 kategoria: oddział przedszkolny
 • 2 kategoria: klasy 1-3
 • 3 kategoria: klasy 4-6
 • 4 kategoria: klasy 7-8
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Każde dziecko może dostarczyć jeden wiersz i jedno nagranie recytatorskie.
 3. W e-mailu z nagraniem i tekstem wiersza prosimy podać imię, nazwisko i wiek dziecka.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

 

Ocena tekstów i nagrań oraz komisja konkursowa

            Wiersze będą oceniane przez komisję konkursową wg następujących kryteriów:

            - wartości artystyczne i oryginalność,

            - pomysłowość i kreatywność,

            - zgodność z tematem konkursu,

            - recytacje będą oceniane pod względem interpretacji utworu, dykcji i ogólnych wrażeń  artystycznych.

 

Prawa autorskie

 1. Przekazanie tekstu wiersza i nagrania recytacji na Konkurs przez autora jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 1), że przysługuje mu prawo do przekazanego tekstu wiersza oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie tekstów wierszy i nagrań Konkursowych na następujących polach:
 1. druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;
 2. upublicznienie lub używanie w Internecie na stronie facebook GOK Olszyna i stronie ww.naszgok.pl w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);
 1. Realizacja Konkursu wymaga przetwarzania i przechowywania danych osobowych, co wymaga

            zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).

 

 

Nagrody i ogłoszenie wyników

Organizator przewiduje dla autorów najlepszych trzech wierszy w każdej kategorii nagrody rzeczowe i dyplomy dla wszystkich uczestników.

 

Tekst wiersza i nagrania recytatorskie zostaną opublikowane na profilu fb Ośrodka Kultury w Olszynie (www.olszyna.naszgok.pl) do 29 stycznia 2021 r. 

Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją  Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, UPUBLICZNIENIE WIZERUNKU I PRAWA AUTORSKIE

 

            Dane uczestnika:

 • imię i nazwisko: …………………………………………………….
 • wiek:                   .……………………………………………………

 

 

 1. Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.
 2. W czasie trwania Konkursu oraz w okresie do ................2021 roku zobowiązuję się nie udzielać licencji na korzystanie z mojej pracy konkursowej innym osobom ani nie przenosić praw do tego utworu na osoby trzecie. Zobowiązuję się także poinformować Organizatora o każdej zmianie dotyczącej moich praw do pracy konkursowej oraz moich danych.
 3. Zezwalam / nie zezwalam* na wykorzystanie imienia, nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka oraz zezwalam / nie zezwalam* na udostępnienie wyników Konkursu w odniesieniu do pracy konkursowej mojego dziecka i umieszczenia tych informacji wraz z imieniem, nazwiskiem oraz wizerunkiem na:
 4. profilu fb Gminnej Biblioteki Publicznej

(https://pl-pl.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Olszynie-551338075058283/) i

 • stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie www.naszgok.olszyna.pl
 • Miesięczniku Mieszkańców Miasta i Gminy Olszyna „Gazeta Olszyńska”
 • Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z siedziba przy ulicy Wolności 20 D; 59-830 Olszyna.

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować przez adres e-mail: gok@olszyna.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem siedziby.

 1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pani Kinga Milczarek.

Z inspektorem można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. a oraz e RODO) w celu organizacji i realizacji konkursu „Mój wiersz dla Babci i Dziadka”.
 2. Podanie danych jest dobrowolne,  ale konieczne do umożliwienia administratorowi zorganizowania konkursu i powiadomienia o jego wynikach.
 3. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 4. Administrator przetwarza dane wizerunkowe w celu promocji Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie oraz jego działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnego opiekuna nieletniego, którego dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiorcami będą osoby odwiedzające wyżej wymienione strony internetowe oraz właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem
 6. .
 7. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu załatwienia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 9. W uzasadnionych przypadkach przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia, prawo do przenoszenia.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

………………………………………………………..

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 46

W tym miesiącu: 107

W poprzednim miesiącu: 145

Wszystkich: 13685