Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Statut

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, zwany dalej Ośrodkiem Kultury działa na podstawie: - ustawy z dnia 25 października 1991r. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 642 z późn. zm.), - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), - ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), - niniejszego statutu. § 2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest Olszyna, a obszarem działania jest teren Gminy Olszyna. § 3. W skład Ośrodka Kultury wchodzą: a) Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w miejscowości Olszyna przy ul. Wolności 20D, b) Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w miejscowości Olszyna przy ul. Wolności 20D wraz z filią z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej Biedrzychowice 24, c) świetlice wiejskie mające swoje siedziby na terenie Gminy Olszyna. § 4. W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz pracowników obsługi. § 5. Celem nadrzędnym Ośrodka Kultury jest pozyskanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Rozdział 2. Zakres działalności § 6. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Gmina Olszyna. § 7. Ośrodek Kultury realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i czytelnictwa. Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą, jak również zaspakaja potrzeby czytelnicze społeczeństwa. § 8. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy: a) rozpoznanie, zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców; b) edukacja artystyczna i kulturalna dzieci i młodzieży przy współudziale szkół; c) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych; d) dbałość o rozwój życia kulturalnego w czasie wolnym od pracy i zajęć szkolnych; e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze; f) realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza Olszyny. 2. Zadania Ośrodek Kultury realizuje przede wszystkim przez: a) prowadzenie biblioteki w oparciu o ustawę o bibliotekach; b) prowadzenie dyskotek i zabaw tanecznych; c) organizowanie wystaw artystycznych; Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 197 d) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów; e) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych; f) prowadzenie zajęć, warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań; g) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych; h) promocję Gminy Olszyna i lokalnych twórców kultury; i) edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę; j) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; k) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką; l) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych; m) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze i historii regionalnej; n) prowadzenie i organizowanie grup zabawowych dla najmłodszych. 3. Upowszechnianie czytelnictwa Ośrodek Kultury realizuje poprzez: a) gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących własnego regionu; b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych; c) prowadzenie działalności informacyjnej - bibliograficznej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa; d) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi; e) organizacja i prowadzenie spotkań z twórcami kultury, z czytelnikami oraz lekcji bibliotecznych. § 9. Ośrodek Kultury we współpracy z sołtysami i radami sołeckimi organizuje działalność kulturalną w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Olszyna w zakresie wymienionym w § 8. § 10. Ośrodek Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach prowadzić działalność inną niż kulturalna, a w szczególności: a) organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki; b) prowadzić naukę języków obcych; c) organizować impresariat artystyczny; d) organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne, rekreacyjne; e) prowadzić działalność wydawniczą; f) świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi z zakresu kultury; g) prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego; h) prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego; i) realizować imprezy zlecone: okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe; j) świadczyć usługi gastronomiczne. § 11. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. § 12. Cele Ośrodka Kultury powinny być realizowane poprzez: a) wzbogacanie osobowości człowieka; b) kształtowanie zdrowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie i z pojedynczymi osobami; c) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego; d) kształtowanie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 197 Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja § 13. Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor, który jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Olszyny po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych lub w drodze konkursu. Powołanie Dyrektora następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odwołanie następuje w tym samym trybie. § 14. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Olszyny i Rady Programowej oraz działających w Ośrodku Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. § 15. 1. Podstawą działalności Ośrodka Kultury jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Programową. 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia do realizacji w danym roku. § 16. 1. Zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz Olszyny. 2. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: a) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej; b) nadzór nad majątkiem Ośrodka Kultury; c) ustalanie planów rzeczowych, finansowych, wniosków inwestycyjnych i sprawozdań; przedstawianie tych dokumentów organom Gminy oraz nadzór nad realizacją ustalonych planów; d) wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych; e) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka Kultury; f) organizowanie kontroli wewnętrznej i nadzorowanie jej funkcjonowania. 3. Wysokość wynagrodzenia dla Dyrektora określa Burmistrz Olszyny. § 17. Nadzór merytoryczny nad Gminną Biblioteką Publiczną w Olszynie sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. § 18. 1. W Ośrodku Kultury działa Rada Programowa, zwana dalej Radą. 2. Rada jest organem doradczym Ośrodka Kultury. 3. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Radę Miejską w Olszynie na 5-letnią kadencję, spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Ośrodka Kultury, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej. 4. Kandydatów do Rady mają prawo zgłosić: Burmistrz Olszyny oraz zespoły, kluby, organizacje i koła zainteresowań działające w Ośrodku Kultury, a także stowarzyszenia twórców. 5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. 6. Rada podejmuje rozstrzygnięcia należące do jej kompetencji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków. 7. Rada może z własnej inicjatywy kierować wnioski i opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w zakresie funkcjonowania Ośrodka Kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. 8. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania za poprzedni rok działalności Ośrodka Kultury oraz projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian. 9. Rada opiniuje roczne programy działalności Ośrodka Kultury i plany działalności Ośrodka Kultury oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Ośrodka Kultury. 10. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety, ani zwrot kosztów. Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 197 Rozdział 4. Majątek i finanse § 19. Ośrodek Kultury jest jednostką samodzielną, finansowaną w trybie i na zasadach określonych w statucie oraz innych obowiązujących przepisach. § 20. Ośrodek Kultury zarządza powierzonym mu majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie powierzoną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach środków określonych corocznie w budżecie Gminy. 2. Ośrodek Kultury otrzymuje z budżetu Gminy dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku. 3. Wynagrodzenie pracowników Ośrodka Kultury określane jest na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących Ośrodek Kultury jako instytucję kultury. 4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki. 5. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka Kultury odpowiada Dyrektor. Określone obowiązki z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości Dyrektor może powierzyć innym pracownikom Ośrodka Kultury. 6. Nadzór nad gospodarką finansową Ośrodka Kultury sprawuje Rada Miejska w Olszynie, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, oraz Burmistrz Olszyny. § 21. Ośrodek Kultury może także uzyskiwać środki finansowe z: a) dotacji z budżetu państwa; b) wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży majątku ruchomego oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych; c) spadków i darowizn od osób fizycznych i prawnych; d) dochodów zgodnie z § 10; e) innych źródeł. § 22. Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury za poprzedni rok kalendarzowy. § 23. Ośrodek Kultury może prowadzić inną niż działalność kulturalna w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe. § 24. Ośrodek Kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, nr REGON i nr NIP: 1. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Wolności 20 D, 59-830 Olszyna, REGON 231067672, NIP 613-12-86-856, 2. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 20 D, 59-830 Olszyna, NIP 613-12-86-856. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 25. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Uchwała Rady Miejskiej w Olszynie w sprawie nadania statutu GOK w Olszynie (link do uchwały poniżej):

https://olszyna.naszgok.pl/public/pliki/plik/statut-gok-uwwd-1452865706.pdf

Za zgodność 

Dyrektor GOK w Olszynie 

Piotr Arciszewski

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny