Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Wynajem pomieszczeń

 

KOMUNIKAT DYREKTORA GOK  W OLSZYNIE

Uwaga! Gminny Ośrodek Kultury wstrzymał najem pomieszczeń do odwołania zgodnie z wytycznymi Minstra Zdrowia oraz Głownego Inspektora Sanitarnego. O ponownej możliwości najmu poinformujemy w osobnym komunikacie.

Dyrektor GOK w Olszynie 

Piotr Arciszewski

...........................................................................................................................................................................................................

 

CENNIK NAJMU POMIESZCZEŃ

będących w administracji

Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

 

§ 1

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie zarządza wysokość opłat za najem pomieszczeń będących w administracji przez Gminny Ośrodek Kultury wg następującego cennika:

 

SALA DUŻA (WIDOWISKOWA)

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, ul. Wolności 20 D

L.P.

RODZAJ NAJMU

CENA BRUTTO

1.

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, uroczystości jubileuszowe, zabawy taneczne

500,00 zł

2.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

zabawa sylwestrowa, ostatkowa, andrzejkowa, wesele

1000,00 zł

3.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

stypy

250,00 zł

4.

IMPREZY KOMERCYJNE

konferencje, szkolenia, pokazy komercyjne

150,00 zł / 1 godz.

 

SALA DUŻA (WIDOWISKOWA)

Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 24 B

L.P.

RODZAJ NAJMU

CENA BRUTTO

1.

ORGANIZACJA PRZYJĘĆ

imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, uroczystości jubileuszowe, zabawy taneczne

400,00 zł

+ media (woda, prąd)

2.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

zabawa sylwestrowa, ostatkowa, andrzejkowa, wesele

1000,00 zł

+ media (woda, prąd)

3.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

stypy

200,00 zł

+ media (woda, prąd)

4.

IMPREZY KOMERCYJNE

konferencje, szkolenia, pokazy komercyjne

150,00 zł / 1 godz.

 

SALA DUŻA (WIDOWISKOWA)

najem przez placówki oświatowe, rady rodziców, sołectwa

z terenu gminy Olszyna

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, ul. Wolności 20 D

Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 24 B

L.P.

RODZAJ NAJMU

CENA BRUTTO

1.

ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

uroczystości jubileuszowe, zabawy taneczne itp.

300,00 zł

+ media (woda, prąd

w Biedrzychowicach

na podstawie odczytu licznika)

 

POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

sala muzyczna, sala zabawowa, pomieszczenia biblioteczne

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie, ul. Wolności 20 D

Świetlica Wiejska w Biedrzychowicach, Biedrzychowice 24 B

L.P.

RODZAJ NAJMU

CENA BRUTTO

1.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

kursy językowe, zajęcia taneczne,

warsztaty dla dzieci i dorosłych itp.

20,00 zł / 1 godz.

 

POMIESZCZENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH

w Bożkowicach, Grodnicy, Krzewiu Małym, Zapuście, Kałużnej,

Nowej Świdnicy, Karłowicach, Olszynie Dolnej

L.P.

RODZAJ NAJMU

CENA BRUTTO

1.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

kursy językowe, zajęcia taneczne,

warsztaty dla dzieci i dorosłych itp.

20,00 zł / 1 godz.

2.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

imieniny, urodziny, chrzciny, komunie, uroczystości jubileuszowe, zabawy taneczne

250,00 zł

3.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

stypy

25,00 zł / 1 godz.

 

§ 2

 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie na wniosek najemcy może zwolnić częściowo lub całkowicie z ww. opłat.
 2. Pierwszeństwo w najmie pomieszczeń w obiektach przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie oraz w uzyskaniu zwolnienia z części lub całości opłaty za najem mają zwłaszcza:
 • władze samorządowe Gminy Olszyna
 • jednostki organizacyjne Gminy Olszyna.

REGULAMIN NAJMU POMIESZCZEŃ

będących w administracji

Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

§ 1

Administratorem pomieszczeń będących w administracji Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

 

§ 2

 1. Pomieszczenia będące w administracji Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, zgodnie z zasadami i celami wyszczególnionymi w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie oraz na podstawie umów i porozumień zawartych z Gminą Olszyna, mogą być wynajmowane instytucjom oraz osobom fizycznym.
 2. Przedmiotami najmu są pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie (sala widowiskowa, sala muzyczna, biblioteka na I piętrze) wraz z zapleczem sanitarno-kuchennym oraz Świetlicy Wiejskiej w Biedrzychowicach wraz z zapleczem sanitarno-kuchennym, a także pomieszczenia w Świetlicach Wiejskich w Grodnicy, Kałużnej, Zapuście, Karłowicach, Bożkowicach, Nowej Świdnicy, Krzewiu Małym i Olszynie Dolnej.
 3. Wysokość kwot oraz zasady regulowania opłat za najem szczegółowo określa Cennik najmu pomieszczeń, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 2/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

§ 3

 1. Pomieszczenia będące w administracji Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie wynajmowane są:
 • w dni powszednie od poniedziałku do piątku
 • w dni wolne od zajęć i bieżącej pracy Gminnego Ośrodka Kultury
 1. Pomieszczenia wynajmowane są na podstawie umowy zawartej między Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie a Najemcą.
 2. Do sporządzenia umowy wymagane jest przedłożenie podania na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z dnia 2 stycznia 2019 r. lub w innej formie pisemnej, byleby zawierało dane niezbędne do sporządzenia umowy.
 3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
 4. Najemca jest zobowiązany do celów realizacji ww. umowy podać:
 • imię i nazwisko podpisującego umowę, PESEL, nr i serię dowodu osobistego;
 • pełną nazwę najemcy, jego adres, NIP, REGON;
 • osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z wynajmowanych pomieszczeń i numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego;
 • szczegółowe terminy najmu;
 • sposób rozliczania za najem.

 

§ 4

Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie obowiązuje zakaz:

 • palenia tytoniu
 • używania środków odurzających (narkotyków i dopalaczy).

 

§ 5

Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeń jest:

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z pomieszczeń;
 • utrzymanie czystości i porządku;
 • podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
 • dbanie o urządzenia i wyposażenie pomieszczeń.

 

§ 6

Korzystając z pomieszczeń nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających.

 

§ 7

Wynajmujący ma prawo skontrolować Najemcę pod kątem stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, a także, w razie stwierdzenia uchybień, zakazać dalszego korzystania z pomieszczeń.

 

§ 8

Za przedmioty pozostawione przez Najemcę w pomieszczeniach objętych umową najmu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 9

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu pomieszczeń niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego.

 

§ 10

Przed rozpoczęciem obowiązywania umowy najmu należy:

 1. Pobrać klucze do wynajmowanych pomieszczeń. Pobrać klucze może wyłącznie osoba odpowiedzialna za najem, wskazana w podaniu.
 2. Zgłosić pracownikowi Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie ewentualne problemy uniemożliwiające rozpoczęcie najmu, dostrzeżone nieprawidłowości.
 3. Za wszelkie powstałe szkody podczas najmu odpowiedzialność materialną ponosi Najemca.

§ 11

Po zakończeniu obowiązywania umowy wynajmowane pomieszczenia należy pozostawić w stanie niezmienionym, a pobrane klucze zwrócić.

 

§ 12

Za bezpieczeństwo osób korzystających z najmu, zachowanie porządku oraz powierzony sprzęt i wyposażenie odpowiedzialny jest Najemca.

 

§ 13

Najemca oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem najmu pomieszczeń.

 

§ 14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, na pisemny wniosek Najemcy, ma prawo do zmniejszenia opłaty za wynajmowane pomieszczenia określone w Cenniku najmu pomieszczeń, a w szczególnych wypadkach całkowite zwolnienie z opłaty za przedmiot najmu.

 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.

Za zgodność z rozporządzeniem 

Piotr Arciszewski 

Dyrektor GOK w Olszynie

 

Wzór treści podania o wynajem pomieszczenia 

 

Olszyna, dnia …......……………………

 

 

……………………………………

nazwisko i imię / instytucja

 

…………………………………….

adres

 

…………………………………….

numer telefonu

                                                                  DYREKTOR

                                                                  Gminnego Ośrodka Kultury

                                                                  w Olszynie

                                              

 

PODANIE O WYNAJEM POMIESZCZENIA

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wynajem ……………………………………………………

w celu ………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………..

w następującym terminie: ………………………………………………………………………

w godz. ………………………………………………………………………………………….

Dane najemcy:

Nazwa instytucji / nazwisko i imię: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

seria i nr dowodu osobistego ……………………………., PESEL …………………………..

NIP ……………………………….. telefon kontaktowy ……………………………………..

zamieszkały w …………………………………………………………………………………

 

…………………………………………

                                                                                                                 podpis

 

 

Ustalona wysokość opłaty(1) ………………….

........................................................................................................

 

(1)Wypełnia upoważniony pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/na …………………………………………………., legitymujący/ca się Dowodem Osobistym SERIA………..NR…………….., PESEL …………………………………

oświadczam, że podczas korzystania z pomieszczeń będących w administracji Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie na podstawie Umowy Najmu NR ………... będę stosował/a się do wszystkich wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora SANEPIDU, związanych          z panującą epidemią COVID – 19. Zobowiązuję się również do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii. W przypadku, gdyby doszło do nieumyślnego zarażenia wirusem, ponoszę pełną odpowiedzialność. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania najemcy.

Olszyna, dnia …………………….                                           ……………………………………….

                                                                                

                                                                                                            (czytelny podpis)

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny