Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

Ogłoszenia

Gminny Ośrodek Kultury  w Olszynie informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska HANDLOWE, GASTRONOMICZNE i USŁUGOWE podczas Dożynek Gminnych 2022 które odbędą się w dniu 4 września (niedziela) od godz. 12.50 na Stadionie Miejskim w Olszynie.

 

 

Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego stanowiska. Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne namioty, własne stojaki lub stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci.

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: gok@olszyna.pl, telefonicznie 75 610 53 09 lub osobiście w  Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie, ul. Wolności 20 D.

Informacji o wysokości i formie opłat za wystawienie stoisk udziela Urząd Miasta w Olszynie, tel. 75 721 20 50.

Dyrektor GOK w Olszynie

      Jolanta Napadłek

 

 

Aktualizacja 03.05.2022 r.

Decyzją komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Olszyny w celu przeprowadzenia konkursu na stnowisko dyrektora GOK w Olszynie, dyrektorem jednostki została Pani Jolanta Napadłek

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

 

Burmistrz Olszyny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z siedzibą przy ul. Wolności 20 D, 59-830 Olszyna

I. Nazwa, siedziba i adres samorządowej instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie

ul. Wolności 20 d 59-830 Olszyna

dalej jako „GOK”

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora GOK

Podstawowymi zadaniami dyrektora GOK jest:

1) kierowanie całokształtem działalności GOK, celem realizacji zadań objętych Statutem GOK, zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,

2) realizacja programu określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) reprezentowanie GOK na zewnątrz,

4) zarządzanie mieniem i dbałość o gospodarkę finansową GOK,

5) realizacja inwestycji i remontów budynków GOK,

6) wydawanie wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami zarządzeń, regulaminów itp.,

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

8) wykonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadań kierownika zamawiającego,

9) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami GOK,

10)  współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz organami Gminy Olszyna w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje kandydatów oraz sposób ich udokumentowania

1. Wymagania podstawowe (niezbędne)

Kandydat na stanowisko dyrektora GOK powinien:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykształcenie wyższe magisterskie;

3) posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w instytucjach kultury lub w podmiotach administracji publicznej, w tym jednostkach samorządowych,

4) posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;

5) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, finansów publicznych, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz przepisów w zakresie działania instytucji kultury;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;

7) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8) niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

9) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania dodatkowe

Pożądane jest, aby kandydat na stanowisko dyrektora GOK:

1) wykazał się znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w szczególności gminnego); finansów publicznych; zamówień publicznych; prawa pracy; postępowania administracyjnego oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

2)  posiadał wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną;

3) posiadał umiejętności w zakresie zarządzania i organizacji pracy;

4) posiadał umiejętności organizowania i prowadzenia przedsięwzięć kulturalnych;

5)  był kreatywny, odpowiedzialny i cechował się wysoką kulturą osobistą;

6) posiadał określoną wizje prowadzenia instytucji kultury, którą ma w przyszłości zarządzać;

7) posiadał łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem;

8)  posiadał cechy takie jak, rzetelność i sumienność w prowadzeniu spraw organizatorskich, dbanie o terminowe załatwienie spraw;

9)  posiadał doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację projektów z dziedziny kultury;

10)  posiadał dobry stan zdrowia;

IV. Dokumenty wymagane od kandydatów na stanowisko dyrektora GOK

Oferta o przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora GOK powinna zawierać:

1)      list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;

2)      życiorys/CV;

3)      kwestionariusz osobowy;

4)      dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie wykształcenia (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, itp.);

5)      dokumenty potwierdzające wymagania w zakresie stażu pracy (świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie);

6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
w pełni z praw publicznych;

7)      oświadczenie o niekaralności w zakresie pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

8)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz GOK w Olszynie danych osobowych w przypadku zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego konkursu;

11)  oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących samorządu gminnego, finansów publicznych, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz przepisów w zakresie działania instytucji kultury;

12)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

13)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie;

14)  opracowany Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie z uwzględnieniem gospodarki finansowej jednostki oraz współpracy ze środowiskami twórczymi i innymi organizacjami pozarządowymi. 

V. Termin i miejsce złożenia ofert o przystąpienie do konkursu

Ofertę o przystąpienie do konkursu należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Miejskiego w Olszynie ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna w terminie do dnia 21.04.2022 do godz. 12.00 albo w tym terminie złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olszynie w godz. 7.00 – 12.00.

Koperta przesłana lub złożona osobiście powinna posiadać oznaczenie nadawcy oraz dopisek: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Olszynie.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury

Informacje o konkursie i jego przebiegu można uzyskać w terminie do dnia 20.04.2022

Z warunkami organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie można zapoznać się w terminie do dnia 20.04.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie ul. Wolności 20d  59-830 Olszyna w dni pracy GOK (poniedziałek – piątek), w godz. 8.00 – 14.00, Tel. 75 610 53 09.

VII. Etapy naboru

1) I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.

2) II etap naboru: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne do dnia 29 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Olszynie, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna.

VIII. Czynności po wyborze kandydata

  1. Przed powołaniem na dyrektora GOK, Burmistrz Olszyny zawiera z wybranym kandydatem odrębną umowę w formie pisemnej, w której określa się warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania. Odmowa zawarcia umowy przez wybranego kandydata na stanowisko dyrektora GOK powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
  2. Wybrany kandydat na stanowisko dyrektora GOK jest zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Brak jego złożenia we wskazanym terminie powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.
  3. Dyrektor GOK zostanie powołany na czas określony – 3 lat, z możliwością przedłużenia bez przeprowadzenia procedury naboru.

IX.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 13 maja 2022 r.

Dokumenty

Zarządzenie Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora GOK w Olszynie:

Zarządzenie Nr 31/2022
Burmistrza Olszyny
z dnia 11.04.2022 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Olszynie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz.559.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.),
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu:
1)
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olszynie,
2)
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie.
§ 3. 1.
Skład Komisji Konkursowej zostanie określony odrębnym zarządzeniem.
2. Zasady przeprowadzenia konkursu oraz szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej
określa Regulamin konkursu oraz pracy Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Regulamin konkursu:

a

REGULAMIN KONKURSU ORAZ PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie
§ 1
Postanowienia organizatora
Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie, zwanego dalej „Dyrektorem” oraz zasady pracy
Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.
§ 2
Zasady ogólne
1.
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora, zwany dalej „konkursem”, ogłasza
Burmistrz Olszyny. Konkurs ogłasza się poprzez zamieszczenie ogłoszenia:
1)
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olszynie oraz GOK w
Olszynie;
2.
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora jest otwarty i konkurencyjny.
3.
Kandydat na Dyrektora powinien spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie.
§ 3
Komisja Konkursowa
1.
Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora GOK przeprowadza Komisja
Konkursowa. Burmistrz Olszyny ustala skład Komisji odrębnym zarządzeniem.
2.
Obsługę Komisji, w tym niezbędne warunki organizacyjne i środki finansowe związane
z przeprowadzeniem postępowania konkursowego oraz działalnością Komisji, zapewnia
organizator instytucji kultury, której konkurs dotyczy.
3.
Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący. W przypadku, gdy Przewodniczący nie
bierze udziału w pracach komisji, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
4.
Członkiem Komisji nie może być osoba przystępująca do konkursu lub będąca
małżonkiem takiej osoby lub jej krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub
powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie lub pozostaje w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co
do jej obiektywizmu lub bezstronności.
5.
Członek Komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, składa organizatorowi
oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w ust. 4.
6.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 4, zostaną ujawnione po powołaniu Komisji,
Burmistrz Olszyny niezwłocznie wyznacza innego przedstawiciela w skład Komisji, z
zachowaniem trybu właściwego dla powołania członka Komisji Konkursowej.
7.
Posiedzenie Komisji odbywa się, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3
członków.
8.
Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
9.
Do zadań Komisji należy:
1)
określenie kryteriów oceny kandydata;
 
2)
przeprowadzenie postępowania konkursowego;
3)
analiza i ocena złożonych ofert pod kątem spełniania wymagań;
4)
sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji;
5)
przekazywanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi.
10.
Komisja rozpatrzy złożone wnioski oraz przeprowadzi postępowanie konkursowe,
o którym mowa w § 4, w terminie do 15 dni od upływu terminu składania dokumentów.
§ 4
Przebieg postępowania konkursowego
Etap I konkursu- ocena formalna dokumentów (bez udziału kandydatów)
1.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od
upływu terminu składania ofert przez kandydatów.
2.
Przewodniczący Komisji ustala termin, godzinę i miejsce posiedzenia Komisji.
3.
Przewodniczący zapoznaje Komisję z regulaminem konkursu oraz odbiera złożone oferty
i sprawdza czy są nienaruszone.
4.
Członkowie Komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, orzekają
czy kandydaci spełniają kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie, sprawdzają warunki
formalne i merytoryczne złożonych ofert.
5.
Komisja podejmuje decyzję o odmowie dopuszczenia kandydata do kolejnego etapu
konkursu, jeżeli:
1)
zgłoszenie zostało złożone po terminie;
2)
zgłoszenie nie spełnia warunków formalnych, w szczególności brak jest wszystkich
wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;
3)
ze zgłoszenia wynika, że kandydat nie posiada niezbędnych kwalifikacji wskazanych
w ogłoszeniu o konkursie.
6.
W razie stwierdzenia przez Komisję, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych
w ogłoszeniu o konkursie lub, że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału
w konkursie nie spełnia kryteriów oceny uczestników, konkurs pozostaje
nierozstrzygnięty.
7.
Przewodniczący zawiadamia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem Komisji.
Etap II konkursu-rozmowa kwalifikacyjna
8.
W drugim etapie postępowania Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne
z kandydatami, których celem jest weryfikacja informacji zawartych w dokumentach
aplikacyjnych .
9.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników I etapu.
10.
Każdy z kandydatów prezentuje swoją koncepcję zarządzania jednostką oraz odpowiadają
na pytania członków Komisji.
11.
Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w celu omówienia
przedłożonych przez nich programów realizacji zadań w zakresie bieżącego
funkcjonowania i rozwoju GOK w Olszynie, a także w celu dokonania oceny przydatności
poszczególnych kandydatów w świetle kryteriów określonych w ogłoszeniu o konkursie.
 
Wzory oświadczeń i kwestionariuszy:
https://bip.olszyna.pl/m,216,tablica-ogloszen.html​
 
Data publikacji: 11.04.2022 r., Opublikował: Sławomir Piguła
 

Zarządzenia Burmistrza Olszyny Nr 38/2022 z dnia 21.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie. 

Zarządzenie dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Olszyna pod adresem

https://bip.olszyna.pl/a,21397,zarzadzenia-burmistrza-olszyny-nr-382022-z-dnia-21022022-r-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-d.html

Data publikacji: 21.04.2022 r. Opublikował: Sławomir Piguła

Lista  kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszenieu o konkursie na stanowisko dtrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

 

 

1.

Jednostka prowadząca nabór:

 

Burmistrz Olszyny

ul. Wolności 20

59-830 Olszyna

 

 

2.

 

Stanowisko, na które jest prowadzony nabór:

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

3.

Nr ogłoszenia o naborze:

 

Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Olszyny z dnia 11.04.2022 r.

 

4.

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Termin i godzina rozmowy kwalifikacyjnej

1.

 

Jolanta Napadłek

Zaręba

26.04.2022 r.

godz. 8.15

 

5.

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Urząd Miejski w Olszynie

ul. Wolności 20

59-830 Olszyna

pokój nr 2.9 I piętro

6.

Data publikacji listy kandydatów spełniające wymagania formalne

 

22.04.2022 r.

Data publikacji: 22.04.2022 r. Opublikował: Sławomir Piguła

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

 

Informuję, że w wyniku zakończenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie została wybrana

 

Pani Jolanta Napadłek zamieszkała w Zarębie

 

Opublikował:Sławomir Piguła

UZASADNIENIE

 

Kandydata spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej szeroko zaprezentowała swoją koncepcję autorskiego programu funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie oraz właściwie przedstawiała swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych do pracy na oferowanym stanowisku.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny